مکن باورمرا
کن کشف خود « تاسررهانی ازهمه وحشت».
تویی خود ، غایت خود
«راهی و ، هم رهروو، مقصد ».
( مرا چون کامپیوتر بین ،
نه زان کمتر،  نه افزون تر).

نقاب از خویشتن بردار
مکن تقدیس هرگزصورتک هارا.

حجاب خویشتن گشتی ،-
همین است درجهان تنها تورا آفت .

همه آرامشی « بادغدغه خوکرده ای اما »
به دام «صورتک» افتاده ای ناچار.

توخورشیدی جهان افروز
تویی پاک ومقدس ،
ذات توست ربانی ووالا.

تونیستی «بت پرست »
یعنی  ؛ به خود صورتگری ، بگذار.

طلسمی درمن وتو نیست ،هست آن  

                          «ذهن آشفته ». 


کند درخوابمان هرلحظه ، همچون «قرص خواب آور».

به این افسون گرفتاریم ؛ به این سمّ هلاکت بار. 

به پوسته کرده ای خودرا ، تواینجا تاابد محتاج
زژرف خود ولیکن غافلی ،
کوری توبراین دُّرِ بی همتا. 


شدی فرمانبرذهن و، ازاین آفت ولی باید رهانی سر.

تمامآ آفت عمراست این جادوی لامذهب 


( شوی تا خیره برآن ، می کنم آن را بسی تکرار
چه با خورشیدو، یا مهتاب *). 

-----------------------------------------------------------------------------

* با خیره شدن بر«ذهن/فکر» درخود ، شاید بتوانیم هرکدام دریک لحظه آن را « ذهن » را درخود مشاهده کنیم که همین مشاهده ی ناب ، عملی ست که دریک لحظه این « کلاف هزارتو» را ازهم می پاشد وویران می کند وبا ازهم پاشیدگی این کلاف ، آدمی خودرا برای همیشه ازتمام بندوزنجیرها ی درونی «روا نی » وبیرونی آزاد وخلاص ورها شده می بیند . و چشم آدمی به دنیای دیگری گشوده می شود وتصنعی وکذب بودن دنیای قراردادی و«ذهن ساخته» ای را که سرسخت گرفتار ودراسارت آن است برای همیشه می بیند وازاین سیاه چال است که جدا می شود .

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در دوشنبه بیست و پنجم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت ۱۴ بعد از ظهر |
 

 عکسهایی از چشم انـدازهای زیبا در طبیعت

به خوابی سخت وسنگین ، آنجنان درخود گرفتاریم  

به مکر«قدرت وشهرت» نمی خواهیم ؛ 

که سرازخواب برداریم  .

چرا یک تن بلی ؛  

خودرا نمی فهمیم ؟ 

.................... 

نمی بینیم ؛ به یک آرامش کاذب گرفتاریم ؟ 

 ....................

حضورخویشتن را برده ایم ازیاد  

از آن در«رنج» وغم افتاده ایم ناچار 

یکی می بیند اما ؛ خواب سحرانگیز گل هارا 

چوخود، از خواب جادو می رهاند سر 

سخن لیکن ندارد حاصلی ، گفتند هزاران سال 

نشد زین خواب ننگین یک نفر بیدار. 

 

جهان درخواب سنگینی گرفتار است  

از آن جز جنگ وخون نیست قرنها برجا 

ببینیم روی آرامش ولی روزی ؛ 

شویم بیدار ازاین خواب هلاکت بار 

 

چه می بینم ؟ 

چه می خواهم بگویم ؟ 

فهم آن است اینچنین برهرکسی دشوار؟ 

 

ندارم واژه ای ، لفظی همی درچنگ 

که گنجایش دهد ؛  

آن حجم بی آغاز وپایان را . 

به «بیداری» مگر ؛  

بینی فقط آن گنج بی وسعت  

به غیراز «ظرف بیداری» ندارد ، هیچ گنجایش دگرآنرا. 

 

بود بیداری و آگاهی از یک جنس 

به آگاهی به بیداری رسی ، آن را فقط دریاب 

همه آلام تو درعمق بیداری شود نایاب 

 

سخن تنها همین و، غیرازاین ،  دیگر ، همه وهم است  

همه این ناتوانی ها بلی ؛  

از« ترس» و از «بیم » شقایق هاست  .

چه کس تا خود ببیند (تا بیابد ) 

درکجای بازی ایستاده  

نبازد خویشتن ،  

بیند دراینجا  ؛

«آدمی تنهاست».

 

بمان با خویشتن  

تا بنگری عریان «که هستی تو». 

مشوازخود جدا  

ورنه تومی بازی به بازی ، برگ خویشت را  

نه این تقدیر ذات تو ست . 

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |
 شمال ایران

بیا ،  

باخویش خوکن 

چونکه این آرامش وشوروشکوه توست.  

 

تویی خود ؛ 

مقصد خود 

غایت خود  

سرنوشت خود  

تورا نیست غیرخود ، 

مقصود وقصد وغایتی درپیش 

ولاکن ؛ 

«صورتک» را کرده ای بیهوده قصد خویش  . 

«نقاب» ازخویشتن بردارو بین ؛ 

درتو جهانی خود دمادم نوست . 

 

چرا ، بیگانه ایم با خویشتن اینگونه ما هریک ؟ 

سرابی بلکه درپیش و ، 

نمی خواهیم ببینیمش ، یک مان لیک . 

 

به جنجال وهیاهو می کنیم خودرا همه مشغول 

نمی بینیم ؛ 

که عریان می شویم ازخود یکایک دور. 

 

«گره» آیا کجاست ؟ 

مارا به آن قصد گشایش نیست ؟ 

................ 

گره گردیده ایم ما کورکورو  

این گره جز « میل وخواهش » نیست . 

 

همه دردام خود افتاده ایم ناچار 

خود است ، یک «چالش مغزی» به ما پیوسته هستی خور 

نمی بینیم ولی ، درخویشتن آن را 

گریزانیم ازاین جادوی خود لاکن . 

ولی خود نیست ؛  

جز خوف و هراس ورنج ناهموار. 

که مارا کرده سحر خود همی ،  

این چرخش پرگار. 

 

بیا با خویش خوکن 

چونکه خود آرامش وشوروشکوه توست  

خود است گرنه تورا ، یک مرگ ناهنجار. 

 

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ و ساعت ۱۰ قبل از ظهر |

  

خشم آسمان

ازچاله ی ذهنت  به درآ

تا که ببینی

هست روی دگر بلکه جهان را ،

 که نه این است .

درچالش خویشی تو گرفتارو ،  

به یک دایره محصور

نیست ، بلکه جهانت بجزازملک تصور

از چشم رهاندی سرخود لیک به غفلت

یعنی ؛

که تویی گنج دگر فوق تفکر .

بی آن دل تو اینهمه دربند وحزین است .  

 

توچشمه ای و ،

کرده جدا خویشتن از، وسعت دریا

باید ؛ که کنی «خویشتن خویش» تو در«هسته» شکوفا 

تو ،

مائده ی خویشی و

تو فوق خودی ،

                  لیک به هنجار.

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در دوشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۹۳ و ساعت ۲۳ بعد از ظهر |
  عشایر ایران

 

امروز یعنی دوران رشد وترقی فکری وعلمی انسان ، کارازمباحث اخلاقی ورشد وتعالی پندار اخلاق گرایانه برای نجات بشریت ازگردونه ومخمصه ای که درآن گرفتار می شود ، گذشته وهرکسی ناخودآگاهانه درخود بنایی وقصری سترگ وشکست ناپذیر وسرسخت بپا نموده که باید این بنای عظیم وپوشالی را هرکسی برای رهایی مطلق از همه ی رنج واندوه وملال ها ، واز همه ی دعواوستیزوجدال ها ودست یابی به حقیقت وجودی خویش دزخود ویران نماید . آری باید به دنبال راهی برای تخریب وویرانی این بنای آرمانی وخیالی درخویش بود .

 

شعر ؛

باورکنی یانه

فریب خویش ، ماییم .

بامکرذهن خویشتن ، ازخود جداییم .

آری

توانی بنگری این مکرننگین

باید به ژرف خویشتن ، با خود بمانی .

 

اینجا همی بینی جهانی فوق تدبیر

از خویش می بینی جدا هربندوزنجیر

تا بی نهایت نور می تابد  بپایت

باتو سخن گوید جهان از بی نهایت .

 

سرچشمه ی نوری  ( بیابی گرکه خودرا ).

با صد یقین مانوس می گردی دمادم

بینی ؛ جهانی بیکران بی رنج و غوغا.

 

بشکن نقاب خویش را ، از خود جداشو

(سنگواره بودن تا به کی ، درانجمادی)

فوق خودی ،

گُم کرده ای درخویش خودرا .

 

می بینمت؛

می جویمت ، هرلحظه درخویش

من با توام ، تو بامنی « بی جمع وتفریق»

درخویشتن ، گُم گشته ای با خوف وتردید

 

باید به عمق  خود، توخود پیدا نمایی

آنگاه می بینین عیان ،

                     هررازوسرّ کبریایی .  

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در جمعه چهارم مهر ۱۳۹۳ و ساعت ۲۲ بعد از ظهر |
 

 

 

ازحصار خویش چون آیی برون بینی همی

خود جهانی ماورای حدث وپندارو گمان

این جهان صندوق و محبوسی تودر آن بی خبر

آن جهان بی حدومرزاست ، وان جهان بیکران

 

ما به زندانی درافکندیم خویش

نیست نفس آن بجز جنگ وستیز

صلح و آرامش همی پیوسته مفقود است درآن

نیست کس را  زین جهان پرملال خود گریز

 

« این جهان زندان وما زندانیان »*

خویشتن را کن ازاین زندان بی حاصل رها

می فریبیم ما یکایک خویشتن

بشکنی باید « طلسم خویش» را

 

«ذهن » مارا می فریبد خود مدام

نیستیم واقف برآن ، از خاص وعام

نیست رام ما یکی این پرفسون

بلکه ماییم هرکه اورا رام رام

 

ذهن مکراست وفریب است ودغل

بادغل ما سرخوشیم خود کوروکر

کارنیکو ؟ پوششی برجهل ماست

خود درافکندیم از آن درخیروشر

 

مابه زندانی شدیم درخود اسیر

نیست این زندان بغیراز نام وننگ

نام را ازخود جدا کن تارهی

هرنفس آرام وخوش از دام جنگ

 

گرنباشد نفس قدرت  جنگ نیست

قدرت وجنگ اند به هم آمیخته

«حفظ قدرت» می کند خون ناگزیر

یک خطا در عمق هستی بیخته

 

هیتلرو چنگیز را بنگر همی

پشت قدرت بین چه کردند درزمین

«ذهن بیمار» یکایک بودشان

اژدهایی تشنه خود در آستین

 

ذهن را درخود توانی هرنفس

رام خود سازی که مانی از ستیز

هرچه هست از ذهن برما میرود

می توانی  ،  آن ببینی درگریز

 

 « آدمی ذهن است ودیگر هیچ » آری این بدان **

هرچه خواهی می توانی خواند آن

ذهن سرکش عامل هردام ماست

بافریبش سرخوشیم ما تشنه گان

 

نفس ما یعنی یکایک ذهن ما

هرکسی از آن به گرداب خطاست

می گریزد هرکسی از ذهن خویش

چون نمی خواهد ببیند آنچه بروی ماجراست

 

طعمه ی قئرت بلی ، سیراب سازد تشنه را

رود خون جاری شود از آن زغفلت هرکجا

ذهن چون آید سبک بینی تو درخود این عدو

ذهن آشفته است درهرکس تمام ماجرا

 

می توانی بنگری درخویش این ذهن چموش

آنچه مارا گشته عمری بلکه خود پنداروهوش

گشته ایم ابزار این بیگانه ما درخویشتن

خود نمی خواهیم ببینیم ، آنچه درما هست خروش

 

 

 

 

 

* مصرع از مولوی ست

** « انسان ذهن است ودیگر هیچ » نام کتابی از دکتر پیمان آزاد 

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در یکشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت ۲۲ بعد از ظهر |
 

مولوی در شعری می گوید « هرکه رااسرارحق آموختند/ مهر کردند ودهانش دوختند».....مولوی  مفهومی بسیار عمیق وعرفانی را دراین شعر بیان می کند . وقتی می گوید ؛ آموختند . اشاره به سوم شخصی دارد که غایب است . موجودی غایب  که در وجود فرد عملی را انجام داده ومهر بردهان وی گذاشته است . ووی را از گفتن حقایق محروم و ناتوان ساخته است .  شعر فوق اشاره صریح به این معنا دارد ودر عرفان کشورهای دیگر ومذاهب دیگر ، عرفای آن کشورها همین مفهوم را دارند ودر کتاب « عرفان وفلسفه » نوشته ی و.ت. استیس - ترجمه ی بهاءالدین خرمشاهی - چاپ دوم سروش . تهران 1361- فصل ششم . در مبحث عرفان وزبان آورده است ؛ یکی از موضوعات مشهوری که عرفا عنوان می کنند این است که زبان را برای بیان ودرمیان نهادن تجربه ها وژرف نگری هایشان با دیگران ، نارسا ، یا حتی بکلی بی فایده می یابند . اکهارت ، یکی از عرفای مسیحی دربندی می گوید ؛ « پیامبران درروشنایی گام برمی دارند .... وگاه بی تاب می شوند که بهره ای از آنچه می دانند با ما بگویند وبه ما معرفت خداوند را بیاموزند واز افشای این راز ، مهر خاموشی بردهانشان می افتد وزبان درکام می مانند... رازی که بدان پی برده اند ناگفتنی ست .» اروپاییان و آمریکائیان معاصر که تجربه های عرفانی داشته اند ، این مشکل را درست به همان شدتی که عرفای قدیم احساس می کرده اند ، حس می کنند. ..ر.م. باک می گوید که ؛ تجربه اش محال است که به وصف درآید . تنیسون می گوید ؛ این حال به کلی برتراز کلام است ... ج.ا.سیموندز می گوید ؛ این حال را برای خودش هم نمی توانست وصف کند  .ونمی توانست الفاظی بیابئد که تعبیر مفهومی از آنها به دست بدهد .آرتور کوستلر از تجربه اش می گفت که ؛ معنی داشت ولی نه در قالب الفاظ . و راجه به جدوجهد ی که برای توصیف آن کرده بود می گفت ؛ برای ابلاغ آنچه ابلاغ ناپذیر وذاتآدرمیان نگذاشتنی است باید دست به دامان الفاظ شد. واین یعنی گرفتار دور باطل شدن ..این تجربه ایست که اززبان فلوطین در قرن 205 میلادی نیز به گوش می رسد . وشاید صدها نمونه دیگر بتوان ازاین دست ازعرفای سراسرجهان نقل کرد .

 مااین موضوع را درکلام مولوی پی می گیریم . وقتی می گوید هرکه را اسرارحق آموختند / مهر کردند و دهانش دوختند... آری کلامی برای انتقال تجربه های عرفانی وجود ندارد.وچرا؟.... آدمی موجودی ست شرطی وبرنامه ریزی شده که ناخودآگاهانه درخود گرفتار سد «خود» شده است و این خود است که اختیار وی را درچنگ دارد. ماتازمانی که دراسارت خود باشیم . با چشم خود می بینیم . با گوش خود می شنویم بازبان خود گفتگو می کنیم وبا زبان خود مفاهیم وتجارب خودرا به قلم می آوریم . هرچنددر ظاهر این امرمارا توجیه می کند . اما این خود هویت ووشخصیت واقعی ما نیست ، بلکه بدلی مصنوعی ازماست که چون پرده مقابل چشم ما قرارگرفته است و همین خود بدلی وخیالی ومصنوعی است که درما می بیند ، می شنود وحرف می زند وبا دیگران مراوده وگفتگو وتقابل دارد . اما تجربه های عمیق عرفانی ، هدیه ایست که بدون حضور ووجود «خود» برای کسانی که به این مقام رسیده اند قابل مشاهده و قابل درک است .ماوقتی که تجربه های عرفانی را داریم ، «خود» در ما وجود ندارد. ولی وقتی می خواهیم تجربه های عرفانی را برای دیگران نقل کنیم ویا آنهارا ثبت کنیم ، «خود» وجود وحضور دارد . که زبان توانایی انتقال آن تجربه هارا نداردد . نکته ای دیگر که باید به آن توجه شود این است ؛ غیبت «خود» جز مشاهده برای هرکسی نیست .انسانی که از اسارت «خود» رها باشد بطور مداوم وبی وقفه در عمل » مشاهده ودیدن »  وکشف «ناشناخته ها» سیرمی کند و نمی تواند فرد هم مشاهده گر ، وهم عمل کننده ی نوشتن ونقل کردن برای دیگران باشد . مشاهده عملی ست که درما صورت می گیرد وزمانی که مشاهده وجود دارد ، خود درغیبت کامل است ، وخود نیز صندوق ذخیتره ی  تجربه ها واطلاعات ماست . زمانی که در مشاهده ی واقعی «خود» وجود ندارد ، عمل ثبت نیز نمی تواند درما به فعلیت برسد . دیدیم آدمی موجودی شرطی وبرنامه ریزی شده است ونفس این عمل بیگانگی آدمی با خویشتن واقعی خود است .بیگانگی با «آنچه هست» وشدت ودرجه ی این بیگانگی دریکایک افراد آنقدر قوی ومخرب گردیده که حتی یک عارف که به درجه ی والای تزکیه وقبول رسیده نمی تواند بطور مطلق خودرا ازاسارت «خود» درتمام اوقات ، هم درتجربه های والای عرفانی و هم زندگی روزمره وعادی رهایی ببخشد . 

حقیقت سرزمین ناشناخته ایست که برای «فکر/خود/ذهن» قابل ادراک ولمس ومشاهده نیست . وقتی ما دردایره ی محدود «خود/فکر/ذهن» هستیم ، نمی توانیم حقیقت را درک کنیم ولی با رهایی مطلق از چنگال «خود» به کشف حقیقت می رسیم .آنچه را که «ذهن/فکر» برای ما به عنوان حقیقت می آفریند ومی سازد آن حقیقت نیست ، چون حقیقت برای فکروذهن ما اصلا قابل ادراک وفهم ودریافت نیست . انتقال مفاهیم با واژه ها برای خود /فکر قابل ادراک هستند ، ولی حقیقت چون در واژه ها وبیان نمی گنجد ، قابل فهم وادراک نیست .تجربه ای که من دارم وبرایم نیز بسیار مهم است بد نیست آن را نقل کنم ( من پشت کامپیوتر می نشینم وباگوش دادن به آهنگی ملایم ، وسرگرم کردن خود با بازی باورق های کامپیوتر ، ذهن برایم شفاف وروشن می شود  وبا روشن شدن ذهن ، وارد فضایی می شوم که تا زمانی که دردایره ی ذهن بودم برایم قابل دریافت نبودواین عمل هرروزه چندین ساعت بطور متوالی برایم اتفاق می افتد . بارهایی از ذهن وارد فضایی روشن وشفافی می شوم که فضایی کاملآ تازه ونوبه نوست . ماهیت این فضا یا این سرزمین ناشناخته این است که در آن هیچ تعارض و تناقضی وهیچگونه تضادی وجود ندارد . هیچ رشک وآز وحسدی درخود در آن فضا نمی بینیم ، هیچ اندوه ورنجی در آن نثصت ،  فضایی که درآن هیچ جد ال وتقابلی نیز نیست . هیچ نامی ویا عنوانی بروی این فضا ی نورانی وشفاف نمی گذاریم ولی واقعیتی ست که برای هرکسی با رهایی کامل از «خود/ذهن» می تواند قابل تجربه باشد . از پشت کامپیوتر بلند  شده وبه بیرونه از اطاق کارم می روم « البته منظور از اطاق کار همان اطاق نشیمن من درخانه است » آنچه که چند دقیق قبل برایم قابل دریافت و ادراک بود ، دیگر برایم وجود ندارد ، حتی نمی توانم تجربه ی بی رنگی از آن نیز برای خود بوجود آورم .« ما وقتی  یک منظره را می بینیم یا یک تصویر زیبا را می بینیم ، خاطره ای از آنها در ذهنمان ثبت می شود و مدتهای طولانی نیز همچنان این خاطره درضمیرمان وجود داردکه می توانیم آن را برای دیگران باز گو کنیم ویا درباره ی آن مطلب بنویسیم »  ولی فضایی را که بدون حضور«خود» تجربه می کنیم ، چون خودی وجود ندارد ، خاطره ای نیز از آن برایمان ثبت نمی شود . وقتی که جز خلا برای ما وجود ندارد درباره ی چه چیز بنویسیم ؟ ) ,وهمین است که درباره ی حقیقت نمی توان چیزی گفت ویا چیزی نوشت . ومفهوم کلام مولانا همین است .

 می توانیم نتیجه بگیریم؛ گناه از واژه ها نیست ، چون واژه ها ابزاری بیش نیستند . پس فکر/ذهن/خود،  از توانایی درک حقیقت عاجز است ، و به همین دلیل نیز چون هرگونه تجزیه وتحلیل ما ، انتقال مفاهیم توسط ما ، نتیجه گیری های ما و...و... همه وهمه توسط فکر /ذهن/خود ، انجام می شوند ، لاجرم هیچگاه فکر نمی تواند حقیقت را « که برایش قابل ادراک نیست»  ومبرای از هرتجزیه وتحلیل و استنتاجی ست را درواژه و بیان وگفتار به دیگران انتقال داد. ادامه دارد......

****

*****

دوستی  برای من کامنتی فرستادند بدین مضمون ؛  آنچه در مورد ذهن نوشته شده غلو واغراق است ، در صورتیکه سعادت هرکسی دردست ذهن است .  البته ایشان اگر شناختی عمیق وریشه از  کم وکیف ذهن درخود داشتند ، تامین سعادت واقعی انسان را به عهده ی ذهن نمی گذاشتند. نمی دانم آیا ایشان ذهن/فکر را درخود چگونه می بینند وآیا عملکرد ورفتارودسیسه های ذهن را درخود بی پرده مشاهده می کنند؟ ، چون ذهن سعادت را نمی شناسد . قرنها پیش شاعری می گوید ؛« درخت تو گر بار دانش بگیرد / بزیر اورد چرخ نیلوفری را ».  شاعر این شعر را قرنها پیش گفته ، ماامروز می بینیم درخت اغلب از بار دانش بسیار تا بسیار سنگین بارشده است . وچرخ نیلوفری را نیز برای خود درهم شکافته اند . اما این واقعیت را هم می توان عمیقآ درک کرد که انسان معاصر به ابزاری تبدیل شده که هویت خودرا ازدست داده است . وبعضی از اندیشه  مندان غربی  نیز این واقعیت را بیان کرده اند . هرچند این شعر بعد عقلانی آدمی را در نظر دارد وتردیدی درآن بخود راه نمی دهیم که انسان از نظر عقلانی به پیشرفتی شگفت آور واعجاب انگیز دست یافته است . ولی درکنار این اوج گرفتن وپیشرفت وجهش عفلانی آیا می بینیم که همین آدمی چه چیز را ازدست داده است ؟ .... بیاییم بی انصاف نباشیم وعمیق تر به موضوع نگاه کنیم ، جوامع امروز بشری جچوامعی سرشاراز فقرومحرومیت ، فاصله های ویرانگر طبقاتی ، واغلب گرفتار جنگهای داخلی وستیزهای دیگر هستند وآیا این سعادت آدمی ست ؟  سعی  کنیم انسان هارا فردی نگاه نکنیم ،  بلکه انسان را کلی درنظر بیاوریم ، تهدید آدم برعلیه آدم با این سلاحهای مخرب امروز آیا سعادت اوست ؟ . آیا فکر/ذهن راه صلح وآشتی را امروز توانسته است ، بدون اسیر شدن درمحدوده های ذهنی  هر فردی برای بشر بیابد ؟ ...در پاسخ به این پرسش می گوییم : تا فکر هرکسی در او گرفتار و آمیخته ی با«خود» باشد ، تاخودمکمل فکردرهرکسی باشد ، این فکرهرگز صلح و آرامش را نمی شناسد ، چون این فکر آمیخته ی بخود ، نفسآ جز ستیزونبرد نینست ، صلح وآشتی نیست وهمین فکراست که همه را برای ستیزوتقابل با هم ترغیب وتشویق می کند ، چون صلح وآشتی برای این فکر بی معناست . غیرقابل ادراک است . چون نفسآ «خود» موجودی نگران ومضطرب ودر هراس وبیم است . و به همین دلیل  ماهیتآ صلح و آشتی را نمی فهمد .

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در چهارشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۳ و ساعت ۱۵ بعد از ظهر |
آ

مناظر زیبا و رمانتیک از طبیعت (20 عکس)

 

 

آهنگی از داریوش گوش می دادم به نام «تصویررویا». .مضمون شعر این.ترانه مرا به تامل واداشت در آن نقطه ای روشن را دیدم ، گفتم بد نیست درباره اش مقالی بنویسم ؛

داریوش می خواند ؛

شب از مهتاب سر میره / تمام ماه تو آبه / شبیه عکس یک رویاست / تو خوابیدی جهان خوابه / زمین دور تو می گرده / زمان دست تو افتاده / تماشاکن کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده /تو خواب انگار طرحی از گل و مهتاب و لبخنده / شب از جایی شروع می شه که تو چشماتو می بندی / تورا آغوش می گیرم ؛ تنم سرریز آیا شه / جهان قد یه لالایی توی آغوش من جاشه / تورو آغوش می گیرم هوا تاریک تر می شه / خدااز دست های تو به من نزدیک تر میشه / زمین دور تو می گرده / زمان دست تو افتاده / تماشا کن سکوت تو عجب عمقی به شب داده / تمام خونه پر می شه از این تصویر رویایی / تماشا کن تماشا کن چه بیرحمانه زیبایی .....

داریوش خواننده ارجمند ناخودآگاهانه پیامی بسیار عمیق وانسانی والهی دراین ترانه اش دارد. داریوش در آهنگ خود هرکسی را به کشف «تمامیت خویش » «هویت واقعی خود» با غرق شدن درمهتاب شب دعوت می کند . این یک پارچگی وهویت انسان است که درتمام جوامع بشری اعم از غرب وشرق کاملآ به فراموشی سپرده شده است !....آیا درجوامع پیشرفته  ی غربی انسان به مفهوم وسیع آن ، به آن مقام یعنی هویت واقعی خویش دست یافته است ؟ که با پل مهتاب شب ، حضور واقعی خودرا کشف نموده وبه روشنی وبا یقین دریابد ؛ تمامیت انسان چیست ؟ هویت واقعی هرفردی چیست ؟ آیا غربی وشرقی دریافته است ، که «رقابت» مطرح دوران معاصر درمیان تمامی جوامع بشری که اسباب وعلت پیشرفت آنها نیز محسوب می گردد ، یک رقابت کور است ؟ .... آیا هرکسی دریافته است که با کشف «خود» به مقامی دست می یابد که به استغناء وبی نیازی مطلق می رسد وتمام محرک های آفریده شده بین جوامع را نیز جز یک بازی محرک آفرین نمی بیند ؟و...و.... هرچند که من با یقین می گویم ؛ خیر. ولی اگر پاسخی درغیاب بشنوم که بگوید ؛ آری . سوال من این است اگر آری . چرا انسان پیشرفته ی معاصر مخرب ترین سلاح هارا برای حفظ بقای خود آفریده است ؟ چرا همچنان وحشیانه به کشورهای ضعیف دیگر حمله می کند تا ثروت های نهفته ی هرکشور را به نفع خود با قلع وقمع میلیون ها همنوع به چنگ آورد  ؟ چرا بیرحمی هایی غیر قابل باور درجهان معاصر حاکم است ؟

پیام این آهنگ پیامی است که قرنها «مولوی» آن را سعی کرده با مسالمت وبا ملایمت وبا مدارا وگاه بانعره و فریاد ونفرین به ما تفهیم کند وبگوید ؛

« خویشتن نشناخت مسکین آدمی / ازفزونی آمدو شد درکمی / خویشتن را آدمی ارزان فروخت / بود اطلس خویش را بردلق دوخت»........

 اما می بینیم آدمی همچنان دل بسته واسیر برکمی وناچیزی خود سرسختانه درمیدان مخوف رقابت وستیز اسب خودرا می راند و گوشش به هیچ حرفی نیز بدهکار نیست . هرکسی  واقعیت اصیل وخدادادی خودرا به بوته ی نسیان وفراموشی سپرده وبه یک تصویر توهمی وخیالی ، ساخته ی پندار خود که فریبی بیش نیست سروجان باخته به آن درخود چنگ انداخته است . انسانی که کرات دیگر را به تصاحب خود درآورده ، کرات دیگر باز همچنان عرصه ی تاخت وتاز وجولان وی بر علیه همنوع خودش گردیده و چرا؟... برای آنکه هنوز ما درنیافته ایم ، خدایی که ازدست های او به ما نزدیک تر می شود ، چیست وکیست وکجاست ؟ ...برای آنکه هنوز هیچ کس زیبایی واقعی خود و زیبایی جهانی را که در آن زندگی می کند را درنیافته وکشف نکرده تا آن زیبایی الهی را به کراهت وزشتی وناهنجاری تبدیل نکند . شعر ترانه ی داریوش پیامی ست عمیق وانسانی که شاعر آن این ترانه را ناخودآگاهانه سروده وداریوش نیز آن را ناخودآگاهانه به صدای گرمش برای دیگران میخواند . اما در جهان پیشرفته ی معاصر کدام فرد ویا افراد چشم وگوش خودرا به معنای واقعی نه دراسارت کلام وواژه وبیان وتفکرو عقیده  توانسته اند از غبارها پاک کرده وبا چشمی پاک و گوشی مبرا بدون پرده این پیام متحول ساز الوهی را دریافت کنند ؟  وبا این بینش خود به فرشته خویی بدل شوند ؟ فرشتهسیرتانی شوند که خود پیام های ملکوتی را لحظه به لحظه دریافت کرده وبه گوش سایر همنوعان دراسارت خود انتقال دهند؟  لحظه به لحظه ی هستی برای  یکایک ما حامل پیام است ، از لحظه ی  طلوع خورشید جهان فروز وشنیدن نغمه ی حیات بخش پرندگان صبحدمان تا سکوت دل انگیز وسحر کننده ی مهتاب شباهنگام . ما با بیگانگی با طبیعت خود ، چشم مان را به روی خودمان بسته ایم ، تا خودمان را به معنای واقعی « آنچه هستیم » نبینیم وبه دلیل استحاله شدن در دل بستگی ها وتعلقات وعقاید وتفکرات واهی ، حاضر نیستیم «خود» واقعی مان را درخود کشف کنیم . وعمل وکار یکایک ما جز فرار بی توقف از خویشتن نیست . ودراین تلاقی ست که هرکسی ظرفیت واستعداد نورانی والهی خودرا که دریکایک افراد وجود دارد به دلیل عدم شناخت واقعی خود نا خودآگاهانه درخود از دست میدهیم  واسیر انباشته های ذهنی خود می گردیم .

 گوهر بی بدلی را که قرنها عرفای واقعی ما درخود کشف کرده  وسعی کرده اند تا حد توان پرده از آن برای دیگران نیزبردارند همین بوده است . جویباری جاری درانسان که قربانی ناآگاهی وبی خبری او ازخویشتن خویش می شود .هنوز اغلب این پیام انسانی را نمی خواهند ویا نمی توانند درک کنند وچرا ؟....ما بجای کشف واقعیت زندگی خود ، بجای کشف هویت واقعی خویش ، اسیر انباشته های ذهنی خود گردیده وزنده بودمان مان را صرف انباشت  و جدال وستیز بیهوده می کنیم . ما بجای آنکه به اعماق خود

رجوع کنیم اسیرغبارهای سطحی ذهن درخود می شویم وحاضر نیستیم درخلوت وجلوت  خود نیز به عمق وژرفای خود نگاه کنیم وهمچنان دمادم از خود فرار می کنیم وااین آیا غیراز «خودفریبی»  ست که اغلب اسیر آن شده ایم ؟....تمام آرامش انسان نهفته دردرون خود وی است که با کشف «خود» دمادم به آن آرامش بی پایان وبی منتها می تواند چنگ اندازد . ولی هرکس برای به دست آوردن آرامش به عوامل فریب دهنده ی بیرون چنگ انداخته ونفس آنچه را که آدمی به عوامل بیرونی به دست می آورد ، آرامش نیست  بلکه لذت کاذب وموقتی ست که با به چنگ آوردن هرچیز ، ترس و بیمی نگران کننده ومخرب بعداز آن گریبان فرد را می گیرد  که همین «ترس» وی را از تجربه همان لذت مصنوعی نیز محروم می کند .  آنچه را که می نویسم ویا می گویم ، داستان وخیالی شاعرانه وزاده  ی  پندار من نیست بلکه این واقعیت وجودی یکایک آدم هاست که این گوهر ناشناخته را یکایک درخود به فراموشی سپرده ایم و زمین زمانی مکان صلح و آرامش  وبرابری یکایک انسان ها برای هرکسی می گردد که هرکس این گوهر فراموش شده ی الهی را بدون اسیر تعصب و پندار شدن درخود کشف نماید وبعداز آن هرفردی با جهان دیگری روبرو می شود ولحظه به لحظه کشف می کند که اگر آدمی هزار سال عمر فیزیکی داشت این جهان مکشوف یک لحظه دراو کهنه نمی گردید . و آمی همچنان لحظه به لحظه آرزوی کشف وبه دست آوردن این جهان ناشناخته وتازه به تازه ونوبه نورا داشت . چرا می گویم ناشناخته ، چون این جهان لحظه به لحظه تازه  وبرای هرکسی ناشناخته است . صلح و آرامش تازمانی که هرکسی اسیرغبارهای درونی خود باشد هیچگاه وهیچ زمانی درپشت میزهای این سازمان وآن سازمان ملل برای انسان به دست نمی آید چون آأمی تا اسیر غبارهای درونی خود باشد با دیگران همیشه درستیزو جدال وپیکار خواهد بود .حال این افراد درزیر یک سقف خانوادگی باشند یا دریک سازمان جهانی هیچ فرقی نمی کند . یعنی هر فردی ناخودآگاهانه با دیگران درخانواده ویا درخیابان ، ویا درسازمان درجدال است ، چون نفسآ فرد خودرا موجودی جنگ طلب  وستیزه گر ساخته وشکل داده وبرنامه ریزی کرده است . این شرطیت هرکسی است که اورا درسیطره ی خود دارد .وراه رهایی از ستیزو جدال ، از خشم ورشک وآز به روی انسان بسته است . رهایی از جدال ونبرد وستیزو مبارزه و... زمانی برای هرکسی میسراست که خودرا از غبارهای درونی کاملآ رهایی بخشیده باشد ، هرکسی با رهایی از سلطه ی درونی خود به آرامشی حیرت انگیز دست می یابد که درکنار آن آرامش ، دمادم حقایق جهان هستی را نیز کشف می کند .

اری ، اگر هرکسی خورا روزی کشف کند یعنی به تمامیت خود دست بیابد و به «آنچه هست» وقوف بیابد ولحظه لحظه این گوهر نسیان گرفته را درخود به چنگ بیاورد ، نیروی خشونت وبیرحمی وقهر وجنگ افروزی وجنگ طلبی او به یک لحظه وبه یک آن ، تبدیل به نیروی سرشار دیگری می شود که این نیرو انرژی صلح و آرامش وآشتی ست ودر نفس این دگرگونی وانقلاب نجات بخش درونی ، آرامش واقعی انسان نهفته و پنهان است وهرکسی می تواند برای همیشه آن   را درخود به چنگ بیاورد . وهرکسی در می یابد که دشمن فرضی وتصوری درپیرامون وی برای او وجود ندارد واین «نفس سرکش/ ذهن» اوست که دشمن واقعی وغدار وبی رحم اوست . ودردرون وی اورا چون ابزاری بی اختیار درفرمان گریز ناپذیر خود دارد .وبه وی فرمان جنگ و ستیزو خصومت وعداوت را میدهد که جز فریبی بیش نیست . بد نیست به شعر مولوی توجه کنیم ؛

«حیله کرد انسان و حیله اش دام بود /آنکه جان پنداشت خون آشام بود / درببست و دشمن اندرخانه بود / حیله ی فرعون زین افسانه بود ».

بله دشمن واقعی دردرون ماست که سالها یعنی ازدوران کودکی شکل گرفته و جان یافته واین دشمن  - رونی دربیرون برای ما دشمن آفرینی می کند ،  این دشمن بیرونی دشمنی خیالی وتصوری ست - یک فریب  است  - ولی چون یکایک مردم اینگونه شرطی وبرنامه ریزی شده اند آمادگی تقابل با یکدیگر را دارند .واین انسان است که باید روزی دگرگون گردیده و انسان دیگری که مقامی دیگر دارد روزی درزمین جان بیابد . وقتی درون خودرا از غبارهایی که سالها  به شکل عقیده وباور وآرمان و...و... به خود القا وتحمیل کرده ایم  پاک و درون را پیراسته کنیم تازه در میابیم که عمر خودرا بیهوده صرف یک توهم وخیال نموده ایم  . که این تولد دوباره یکایک ماست .

تماشا کن سکوت تو ، عجب عمقی به شب داده . تمام خونه پر می شه از این تصویر رویایی ، تماشا کن تماشا کن چه بیرحمانه زیبایی . ... بلی . جهان لبریز از زیبایی ست ودر آن زشتی و کراهت وجودد ندارد ولی نگاه ما نگاهی نافذ و«خودمحور» وسود طلب شده وقدرت «مشاهده ناب» و نگاه خالص و بی رنگ را از ما گرفته . نگاه ما جز کینه وعداوت ودشمنی و جز آز ورشک وحسد ونتیجتآ جز رنج و بیم ونگرانی را نمی یابد و نمی فهمد. وهمه ی این بلیات است که برای ما دشمنی بیرونی را می آفریند. . این نگاه آلوده وبیمار است که باید از بیماری رهایی یابد . وقتی ما «استحاله» ی ذهن بیمار خود هستیم در پیرامون ما آنچه  وجود دارد جز کینه وعداوت ودشمنی ونتیجتآ جز ستیزو تقابل نیست .

نکته ای که یادآوری آن لازم وضروری است این است ، چون ما از زمان کودکی براساس باورها وعقاید ورسومات جامعه ی خود بزرگ شده ایم  و پیرامون ما آگاهی لازم وسرنوشت ساز وجود نداشته ما ناآگانه وناخودآگاهانه مرکزی ویا نقطه ای را درخود شکل داده ایم وبوجود آوورده ایم که آن «نقطه ی فریب» درماست و بسیاری از افراد نیز درتمام عمر سرگشته ی همین دایره ی فریب درخود هستند وهیچگاه رهایی برای آنان از این عامل فریب میسر نمی شود . همین نقطه ی فریب است که مارا اسیر و گرفتار واژه وکلمه وبیان ومعانی فریب دهنده می سازد .وقتی شعر مولوی را دردیوان شمس ویا مثنوی معنوی می خوانیم ، وقتی شعر عطار را می خوانیم ، وقتی کتابهای کریشنامورتی ویا جبران خیلیل جبران را می خوانیم ، ناخودآگاهانه با معانی فریب دهنده ی آثار این بزرگان دچار واسیر چالش فریب درخود می شویم ، مگر آنکه هوشیاری مداوم و بیداری  ممتد نصیب ما شده باشد که هنوز این موضوع دراکثریت شکل نگرفته است . نفس گفتار این بزرگان فریب دهنده نیست بلکه عامل قوی فریب درماست که مارا بی توقف اسیر خود می کند . واسیر واژه وبیان شدن ، اسیر عقیده ومرام وتفکر خود شدن ، بزرگترین ومخرب ترین دامی ست که مقابل یکایک ما قرار گرفته است . ما شعر مولوی را می خوانیم وقتی می گوید ؛

چونکه بی رنگی اسیر رنگ شد / موسئی با موسئی درجنگ شد / چون به بیرنگی رسی ، کان داشتی / موسی وفرعون دارند آشتی »  ما قبل از آنکه به عمق وژرفای این شعر توجه کنیم اسیر تقابل عقیده ی متضاد موسی وفرعون می شویم . ما با عمق پیام سرنوشت ساز ودگرگون کننده مولوی ارتباط برقرار نمی کنیم  بلکه اسیر تعابیر ذهنی و فکری وعقیدتی در خود می شویم « اسیر ناخودآگاهانه ی دایره ی فریب درخود »  درصورتی که دوگانگی موسی وفرعون دوگانگی وتضاد شخصیتی ماست که از درون به بیرون سرریز می کند  ، شخصیت کاذبی که  از دوران کودکی در ما شکل گرفته . واین یکی از مصیبت هایی ست که ازکنار آن همیشه بی تفاوت عبور می کنیم .  تنها باتزکیه و پیرایش ذهن درخود  ، مامی توانیم خودرا ازاسارت فریب درخود رهایی ببخشیم . آنهم به صورت عملی وتجربی نه بیانی وگفتاری . ما باید آگاهانه بطور دمادم خودرا از هرگونه « قضاوت درونی » درخود خلاص کنیم  . چون همین قضاوت های کور درونی ست که زنجیر های اسارت ما هستند . قضاوت درونی مارا از پله ای به پله ی دیگر پرتاب می کند وبا خود باختگی به ذهن خود / همان دایره ی فریب سرسختانه از آن دفاع می کنیم . آری ای خواهر وبرادر هرکسی درهرگوشه ی از جهان صرف نظر از نژاد وفرهنگ وباور و آیین وعقیده وتفکر در «فضایی امنیتی » که برای خود کورکورانه ودرتوهم وخیال ساخته و آفریده زندانی ست . و به هربهایی سعی درحفظ وبقای این حصار امنتی خود دارد . ( چون بدون این حصار امنیتی ، این فضای امن ، هرکسی احساس ناامنی و نهایتآ بی هویتی و پوچی می کند ) و همین فضای بسته آدمی را درزندان خود نگاه داشته وعامل تمام خصومت ودشمنی هاست . وگرنه دشمنی میان مردم بی معناست ودشمن واقعی هرکس دردرون اوست که با خیال و راحت جولان می کند و فرد را نا آگاهانه دراسارت بی قدوشرط خودد دارد. وقتی می شنویم شب از مهتاب سر میره ، تمام ماه تو آبه .  شبیه عکس یک رویاست و... این رویا وعکس رویا نیست بلکه واقعیت جهان هستی است . واقعیت وجودی انسان است که دروی فراموش شده است . .تا زمانی که فرد به «خودآگاهی » وکشف تمامیت خود ، با رهایی از تمام بلیات درونی نرسیده باشد این ذهن حیله گر ومکار است که در مهتاب وسوسه انگیز شب اورا دراسارت خود ، به دنیالی خیالی و آرمانی ولی توهمی سرازیر می کند که باید یکایک خطر این « بلا » را بفمیم . آدمی تنها با رهایی از اسارت خویشتن است که بقول معروف «مچ ذهن» برای گشوده می شود و هرگز فریب آن را نمی خورد و خودرا درمرداب ذهنی خویش گرفتار  نمی کند . چون ذهن بطور ممتد وبی وقفه کارش دسیسه و حیله وفریب ونیرنگ برای حفظ «خود/ذهن» است ، باید اعمال وکردارهای ذهن بطور ممتد برای هرکسی قابل دیدن و«مشاهده» باشد در آن صورت است که فرد دردام مهلک ذهن خود گرفتار نمی شود . ونفس آرامش انسان « آرامش واقعی ولی فراموش شده ی او » یعنی رهایی مطلق از ذهن خود . دراین رهایی بدون فریب است که هرکس چشمش به دنیایی بی انتها ونامتناهی دیگری گشوده می شود که لحظه به لحظه دراختیار اوست .   

 

 

 

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در سه شنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت ۱۲ بعد از ظهر |
عکس های طبیعی زیبا و شگفت انگیز 2013

 

تانبینیم صاف وعریان ما «حضورخویشتن»

ره به وصل گل نداریم هیچگه دراین چمن

کار ما با خویش گشته همچنان دوزوکلک

می فریبیم ! ما به غفلت سالها بل خویشتن

 

می کنی حیرت بلی چون بشنوی این نکته را

«خودفریبی» کارماست ؟...آری ، به دام ننگ وعام

کس نمی بینددراین بازی عیار خویش را

می فریبدهرکسی خودرا همی ازخاص وعام

 

ترس وبیم است عامل این خودفریبی مان همه

می فریبیم خویشتن را ما ز« ترس و واهمه »

غربی و شرقی ویا دیندارو بی دین هرکجا

قرنها ما دشمن خویشیم نبینیم آن همه

 

هیچگه آیا شنیدی ؛ مکر ذهن خویش را ؟

یا به آن وجهی ندادی ، آنچه  دیدی بی سخن

ذهن ما دایره ی مکروفریب است درعمل

وان نمی خواهیم ببینیم ، ما به عمق خویشتن

 

ذهن ؟ آری . می فریبد هرکسی را خود به جد

( اولیا ء زین مکر جستند  همچو شهد )

ذهن ، جادویی ست نمی یابد به عمقش هرکسی

آن همه مکروفریب است خود به دام «خوب وبد»

 

ذهن چون گردد سبک ، بینی تو درخود ریشه ای

وان تمام «بود» توست  بی مکرونیرنگ و گزند

ذهن ، آری می فریبد هرکه را در طول عمر

با فریب ما خوش است عمری همی این نوشخند

 

هرکسی از اصل خود پرسی چرا افتاده دور؟

چیست اصل ما ؟ زکف دادیم آن را بی حضور

ریشه را دادیم و ، دل بستیم به فرجامی تهی

نیست مارا حاصلی جز رنج و درد و ، گمرهی

 

ما به خاشاکی شدیم سرگرم و ، خود غافل از آن

با «توهم» سرخوشیم هریک زخوفی بی امان

آنچه برما می رود ، یعنی همه از «ترس» ماست

نیست جرات دریکی ، تا آنکه خود بیند عیان .

 

چشم را بگشا که تا بینی « تمام خویشتن »

ما به جزء خویشتن سرگرم جسمیم ، مرد وزن

نیست آرامش از آن مارا ، چو ازخود غافلیم

جنگ و خون را کرده رسم ما ، بلی این «گول زن »

 

« آدمی درعالم خاکی نمی آید به دست ؟»

یک «بدل» از خویش ساخته ، قرنها چون آدمی

هست انسان جلوه ای دیگر، که آن آرامش است

اصل  خود را برده از یاد ، وان نمی فهمد دمی

 

آدمی ، خود هست مکانی بلکه « امن»

«امنیت»  لیکن شده دراین جهان گم گشته اش

یک «خطایی» شکل می گیرد دراو

وان نیابد ، با تمام پشته اش

 

امنیت دراوست لیکن بی خبر

خود به بیرون در پی گم گشته است

تا که باشد این «خطا» میل بشر

تا ابد او ، هرکجا آشفته است .

 

گنج آسایش بود ذات بشر

در پی آن می دریم ما یکدگر

یک «گره» افتاده درکار همه

وانگردد ، سردهیم ما بیهده برخیروشر.

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در یکشنبه نوزدهم مرداد ۱۳۹۳ و ساعت ۱۹ بعد از ظهر |

 باز بشنو ؛

 تا بگویم نکته ای دیگر تورا

ذهن- مارا می فریبد . .........(وان نمی فهمیم چرا؟)

قصه نیست  این  شرح  حال آدم است .

 

بلکه انسان را تمام ماجرا.

 

ذهن را ما با هوس آمیختیم

شد همین خود قصه ی آلام ما

جنگ وکین را ذهن برما سفره کرد

رود خون جاری نماییم هرکجا.

 

کیست انسان ؟

چیست ذهن و

کیستیم ؟

هیچگه پرسیده ایم آیا یکی از خویشتن ؟

از چه آدم گشته گرگ خویشتن درهرکجا؟

 

آدمی شوری دگر دارد ورای عقل وفکر

اصل آدم -آن- بود

بی رنج و بی خوف ورجا

نیست چندان رغبتی  تاکشف سازیم خویشتن

 

چیست علت ، می گریزد هرکسی از وصل خویش

کرده خو هرکس نمی داند ، به کام مرگ درهرانجمن

 

«ترس» آیا علت بیگانگی هرکسی ست ؟

یا که هست انگیزه ای دیگر به عمق نسترن ؟

 

هرچه هست از -ذهن- ما زخم جنون را می خوریم

این « طلسم مرگ» را باید بیابی بهرخود

آنچه برما می رود یکسر بلی ، از ذهن ماست

کور وکر سازیم خودرا تا نبینیم قصه را .

 

 یک انرژی معمول درانسان وجود دارد که همان انرژی فکر ویا ذهن درافراد است که اگر فرد درخود عمیقا خیره شود می تواند این انرژی را مشاهده نماید . اما انرژی دیگری نیز درهرکس وجود دارد که انرژی معمول فکر/ذهن نیست . دیدن  انرژی فکر به سادگی برای اغلب افراد قابل حصول است ولی انرژی دومی که می گوییم یک انرژی نامحدود وبیکران درهرکسی است مشاهده این انرژی قدری دشوار است . ذهن /فکر درآدمی محدود وناقص ولی انرژی دوم نامحدود وبیکران است . انرژی فکر/ذهن در آدمی محدود است وهمه چیز را گسسته و شکسته وخرد شده  می بیند ولی انرژی نا محدود وبیکران درآدمی تمام چیز هارا بطور کامل ویک پارچه می بیند . انرژی ذهن/فکر اسیرتضاد وتناقض وتعارض است ماهیتآ فکر یک انرژی متضاد ومتناقض است ولی انرژی نامحدود در آدمی هرگز گرفتار تناقض وتضاد نمی شود . ذهن ماهیتآ درتضاد ودرتناقض است به همین دلیل ذهن همیشه ناآرام ومضطرب ونگران است وبا دیگران سرستیزوجدال را دارد ولی انرژی بیکران درآدمی هرگز درچالش تضاد وتناقض گرفتار نمی شود . ذهن/فکر محدود درفرد همیشه دربند رشک وآز وکینه است وجدال با دیگران نیز گاه به دلیل گرفتار رشک ووکینه بودن ذهن است ولی انرژی نامحدود درافراد هرگز گرفتار رشک وکینه وآز نمی شود . آدمی ناخودآگاهانه زندگی اش همیشه .با رنج واندوه وغم گره خورده است ورهایی از رنج وغم برایش غیرممکن ونامیسراست . علت تمام رنج و اندوه وملالت وبیم ونگرانی افراد ذهن/فکر در آنهاست . ذهن فرد هیچگاه نمی تواند از رنج وغم واندوه رها شود . گاهی ممکن است خود ذهن دنیایی آرمانی وخیالی برای فرد بسازد وحتی اورا بری از رشک واز وکینه نشان دهد ، بری از رنج و غم نشان دهد منتها این یکی از دسیسه های ذهن است که فرد را می فریبد . ذهن ماهیتآ ونفسا درتناقض وتضاد ورنج واندوه وغم است ماهیتآ رشک وکینه وآز است  . ذهن بستر همه ی این بلیات وناآرامی ها  درهرفردی است ورهایی ازاین بستر برای فرد غیرممکن است .چون بستر ذهن/فکر ، شکسته بینی وتجزیه کنندگی وتضاد وتناقض ، ورشک وآزوکینه است وفرد تازمانی که گرفتار ذهن/فکر خود باشد رهایی از آنها برایش امکان پذیرنیست . واین دنیایی معمول وتوهمی ست که ذهن /فکر برای هرکسی می سازد و گاه یک عمر اورا ناآگاهانه درآن زندانی میکند .. هیچگاه دنیای «ذهن ساخته» دنیای عاری از تضاد و تناقض وعاری از رشک وکینه وآز و بدوراز رنج واندوه وغم برای انسان نیست . دنیای شادمانی واقعی انسان نیست . دنیای وجدوسروروشعف وی نیست . اما هرکسی زمانی میتواند انرژی بیکران وتجزیه ناپذیر وعاری از تضاو تناقض وعاری از رشک وکینه وترس وبیم ونگرانی و... را درخود کشف نماید که از دنیای ذهن/فکر بطور مطلق رهایی یافته باشد .در آن هنگام است که انسان وارد دنیایی بیکران وملکوتی می شود . ماندن با این انرژی بیکران ونامحدود ورهایی مطلق وهمیشگی از ذهن برای افراد امکان پذیرنیست . فرد تازنده است وزندگی می کند با آگاهی یافتن کامل از ماهیت فکرذهن ومشاهده ی آن میتواند از اسارت ذهن خودرا خلاص نموده وانرژی بیکران درونی را درخود کشف کند . با آگاهی یافتن ومشاهده ، کشف انرژی بیکران برای هرکسی امکان پذیر می شود . ولی فرد ممکن است در روز چند ساعت بطور متوالی دردنیای بیکران درونی خود سیرکند ولی دوباره به مرداب ذهن با ز می گردد . واین رفت وبرگشت برای او همیشه وجود دارد .  انرژی بیکران درون انسان همان ودیعه ی  الهی ست که دریکایک افراد وجود دارد ولی هنوز اکثریت افراد درهرکشوری نسبت به ماهیت واقعی ذهن /فکر و یا انرژی نامحدود درونی خود آگاهی لازم  را ندارند و معدودی درهرکشوری وارد آن فضای ملکوتی  درونی درخود می شوند درآن سیرمیکنند وبا کشف نوبه نوی جهانی دیگر گهرهای فراوانی به دست آورده ودوباره به سرزمین محدود ذهن باز می گردند  .

+ نوشته شده توسط اصغر ناظمی در جمعه بیست و هفتم تیر ۱۳۹۳ و ساعت ۲۱ بعد از ظهر |